UNDER DEVLOPMENT

Sr No #1 Bupropion Intermediates Cas No
3'-Chloro Propiophenone 34841-35-3
Sr No #2 Isoxsuprine Intermediates Cas No
Phenoxy Isopropyl Amine 35205-54-0
1-(4-Benzyloxy Phenyl)-2-[1-Methyl-2-Phenoxy Ethylamino] Propanone Hydrochloride (NAK-HCI) 1860-67-9
1-(4-Benzyloxyphenyl)-2-(4-Hydroxyphenethylamino) Propanone Hydrochloride (Monobak) -----
Sr No #3 Formoterol Intermediates Cas No
2-Bromo-4’-Benzyloxy-3’-Nitro Acetophenone 43229-01-2
1-(4-Methoxyphenyl) Benzyl Propyl Amine Hydrochloride 43229-65-8
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone 6322-56-1
Sr No #4 Linezolid Intermediates Cas No
(R)-(3-(3-Fluoro-4-Morpholinophenyl)-2-Oxo -5-Oxazolidinyl)Methyl Methanesulfonate 174649-09-3
Sr No #5 Raloxifene Intermediates Cas No
[6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl]-[4-(2-piperidin-1-ylethoxy)phenyl]methanone 84541-38-8
[6-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl]{4-[2-(1-pipe ridinyl)ethoxy]phenyl}methanone HCl 84541-36-6
Sr No #6 Lamotrigine intermediate Cas No
N-N-(alfa-Cyano-2,3-dichlorobenzylideneimino)guanidine 94213-23-7
Sr No #7 Metoclopramide Cas No
Methyl 4-acetamido-5-chloro-2-methoxybenzoate 4093-31-6
Sr No #8 Speciality Chemicals Cas No
Magnesium Bromide Diethyl Etherate 29858-07-9
Tert-Butyl Ethyl Malonate 32864-38-3
3-Fluorobenzenesulfonyl chloride 701-27-9S